Pozvánka na valnou hromadu SK SPARTAK Příbram03. 06. 2024Aktuality

Vážení členové a hráči SK SPARTAK Příbram,

srdečně Vás zveme na valnou hromadu SK SPARTAK Příbram, která se bude konat v pondělí 24. června 2024 od 18.00 hodin v tělocvičně klubu.


Program valné hromady:

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího 

3. Schválení programu

4. Volba mandátové komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Zpráva o činnosti klubu

7. Zpráva o hospodaření klubu k 31. 12. 2023

8. Změna stanov

9. Sportovní koncepce klubu

10. Různé

11. Diskuze

12. ZávěrMiroslav Bodnár
prezident klubuSTANOVY SPOLKU

Čl. 1
Název a sídlo
Název: SK SPARTAK Příbram, spolek (dále jen „spolek“)
Sídlo: Žižkova 694, 261 01 Příbram II

ČI. 2
Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.
3. Spolek sdružuje a provozuje fotbalová mužstva dospělých, dorostu, žáků a přípravek pro děti od 4 let.
4. Spolek se jako následník hlásí k tradicím oddílu AFK Horymír Příbram, který byl založen v roce 1894 (později existoval pod názvy SK Horymír Příbram a TJ Spartak Příbram).

ČI. 3
Účel spolku
Účelem spolku a hlavním posláním spolku je:
a) Organizovat sportovní činnost – kopanou a vytvářet pro tuto činnost materiálové a tréninkové podmínky;
b) Budovat, udržovat a provozovat sportovní zařízení;
c) Vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel;
d) Hájit zájmy spolku vhodnou vnitřní organizací a spolupracovat s orgány města Příbram, Středočeského kraje a dalšími organizacemi;
e) Svým působením napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví;
f) Přispívat k reprezentaci města Příbrami;
g) Vytvářet vlastní ekonomickou základnu pro plnění cílů spolku.

Čl. 4
Členství
1. Členy spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, které nejsou členem či funkcionářem nebo aktivním činovníkem (trenér, vedoucí mužstva apod.) jiného subjektu se sportovně-fotbalovým zaměřením a dále hráči jednotlivých družstev spolku.
2. Předpokladem vzniku členství ve spolku je podání žádosti o přijetí za člena spolku a úhrada členského příspěvku na daný rok.
3. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku. Členské příspěvky jsou splatné vždy do 28. února daného kalendářního roku. Hráči mládežnických družstev platí speciální členské příspěvky.
4. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku.
5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí za člena.
6. Výbor spolku vede jmenný seznam členů spolku. Seznam členů musí obsahovat poštovní adresu každého člena. Seznam členů je přístupný pouze členům spolku. Výbor spolku je povinen provést zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti každé změny.
7. Členové spolku jsou povinni bezodkladně hlásit výboru veškeré změny v údajích zapisovaných do seznamu členů. Jestliže tak neučiní, jde veškerá tím vzniklá újma k jejich tíži.
8. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku, kdy v takovém případě zaniká členství uplynutím jednoho měsíce počítáno od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku; oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem výboru;
b) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru spolku z důvodu hrubého porušení povinností člena; za hrubé porušení povinností člena se považuje např. nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výborem spolku ve výzvě k zaplacení nebo poškození dobrého jména spolku; rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi; den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství;
c) úmrtím člena nebo jeho zánikem bez právního nástupce;
d) dohodou o skončení členství mezi spolkem a členem, kdy v takovém případě končí členství sjednaným dnem; dohodu o skončení členství uzavírá jménem spolku výbor; dohoda musí být písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen spolku a jedno spolek;
e) zrušením spolku, kdy v takovém případě zaniká členství dnem zrušení spolku.
9. Člen, jemuž členství zaniklo, nebo jeho právní nástupci nemají vůči spolku nárok na jakékoliv pohledávky, popř. jiné plnění související se zaniklým členstvím.
10. Pohledávky spolku vůči členovi nejsou zánikem jeho členství dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných předpisů.

ČI. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku;
b) volit členy orgánů spolku;
c) být volen do orgánů spolku;
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření k nim;
e) účastnit se aktivně činnosti spolku;
f) podávat návrh na vyloučení jiného člena spolku s uvedením okolností osvědčujících důvod pro vyloučení.
2. Člen spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku;
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
e) platit členský příspěvek ve výši a termínech stanovených výborem spolku;
f) bezodkladně hlásit výboru spolku veškeré změny v údajích zapisovaných do seznamu členů.

Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada;
b) výbor

ČI. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor spolku svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Nesvolá – li výbor spolku valnou hromadu do třiceti dnů ode dne doručení podnětu dle předchozí věty, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
4. Valná hromada se svolává zpravidla pozvánkami v novinách, nebo na webových stránkách spolku. Pozvánka na valnou hromadu se zpravidla rovněž vyvěsí ve společných prostorách spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad valné hromady.
5. Mezi zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku a konáním valné hromady nesmí uplynut méně než 15 dnů.
6. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku;
b) volí a odvolává členy výboru spolku;
c) rozhoduje o počtu členů výboru spolku;
d) rozhoduje o zrušení nebo přeměně spolku;
e) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů;
f) schvaluje výsledek hospodaření spolku.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let. Pokud se na řádně svolanou valnou hromadu nedostaví potřebný počet členů spolku dle předchozí věty, je ihned svolána nová valná hromada, která se koná bezprostředně poté, která je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.
8. Každý člen má jeden hlas.
9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení nebo přeměně spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
10.Okaždém zasedání valné hromady se vyhotovuje zápis nejpozději do třiceti dnů od jeho ukončení. Za sestavení zápisu odpovídá výbor spolku.

ČI. 8
Výbor spolku
1. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství ve výboru spolku vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů spolku.
3. Výbor má 5 členů, a to předsedu, tajemníka a tři členy. Počet členů výboru nesmí klesnout pod tři, kdy výbor musí mít vždy předsedu, tajemníka a minimálně jednoho člena.
4. Do výboru spolku může být zvolen jen občansky bezúhonný člen spolku, který je plně svéprávný.
5. Pokud počet členů výboru klesne pod 5, plní do jeho doplnění funkce chybějících členů výboru předseda výboru.
6. Výbor, který svolává kterýkoli jeho člen, se schází podle potřeby.
7. Schůzi výboru řídí předseda nebo jiný člen výboru tímto pověřený.
8. Volební období členů výboru trvá 5 let. Valná hromada může při volbě nového člena rozhodnut, že jeho volební období bude kratší. Člen výboru může být zvolen do funkce opakovaně bez jakéhokoliv omezení.
9. Výbor spolku:
a) volí ze svých členů předsedu a tajemníka;
b) řídí a koordinuje činnost spolku;
c) svolává valnou hromadu;
d) rozhoduje o vyloučení člena spolku;
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
f) rozhoduje o přijetí za člena spolku;
g) rozhoduje o všech věcech, které nejsou svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku.
10. Výbor spolku je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech věcech. Jménem spolku jedná navenek ve všech jeho věcech samostatně předseda výboru nebo tajemník.
11. Jakákoliv právní jednání výboru, která se uskutečňují v písemné formě, podepisuje za spolek předseda výboru nebo tajemník.
12. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
13. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda výboru.

Čl. 9
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří se svým majetkem zodpovědně a hospodárně a využívá jej zejména k naplnění svých výše popsaných cílů.
2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá na valné hromadě zprávu o hospodaření.
3. O převodech práva hospodaření s majetkem i o jeho nabývání a pozbývání i o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výbor spolku.
4. Spolek je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy své účetnictví a sestavovat za každý rok své existence roční účetní závěrku a daňové přiznání. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje výbor spolku.
5. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) Příjmy dosažené z vedlejší hospodářské činnosti spolku;
b) Příspěvky a dotace od sportovních svazů;
c) Státní příspěvky;
d) Členské příspěvky;
e) Příjmy a dary od sponzorů.
6. Spolek je oprávněn založit, či se podílet na založení obchodní společnosti ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, nebo nabývat majetkový podíl v takové obchodní společnosti, a to za účelem podpory hlavní spolkové činnosti spolku.

Čl. 10
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady;
b) rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 11
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Ke dni přijetí tohoto úplného znění stanov je statutárním orgánem spolku prezídium, které má 4 členy, kdy okamžikem účinnosti přijetí těchto stanov se prezídium mění na výbor spolku a členové prezídia se stávají členy výboru spolku podle těchto stanov.
3. Rozhodnutí orgánů spolku dotýkající se jednotlivých členů spolku nebo jednotlivých orgánů spolku se oznamují těmto členům nebo orgánům.
4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení těchto stanov na valné hromadě spolku.

V Příbrami dne ……… června 2024
 
 
1894 ....... 2018 ....... 2024 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz