PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU SK SPARTAKU Příbram

(dále jen „Provozní řád“)

I. ÚVOD
1. Provozovatelem sportovního areálu je spolek SK SPARTAK Příbram, IČ: 61904899, se sídlem Příbram, areál stadionu, Žižkova ulice (dále jen „provozovatel“).

2. Vlastníkem nemovitých věcí -  pozemků, na nichž se nachází sportovní areál a budovy s číslem popisným 326, Příbram II, stavby občanského vybavení, která je součástí sportovního areálu, je město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, IČO: 00243132 (dále také jako „vlastník“).

3. Sportovní areál mimo jiné zahrnuje tato sportoviště:
    - hlavní dolní hřiště s přírodním trávníkem,
    - tréninkové horní hřiště s přírodním trávníkem (dále také jako „horní hřiště“),
    - hřiště s umělým trávníkem III. generace s osvětlením,
    - malé pískové hřiště.
   
Součástí areálu jsou kromě budovy uvedené v odstavci 2. tohoto článku, dále také tribuna a budova s číslem popisným 694, Příbram II, víceúčelová stavba, která je majetkem spolku SK SPARTAK Příbram.
 
II. SPRÁVA A PROVOZ
              
1. Sportovní areál je určen pro provozování sportovní činnosti fotbalového klubu a ostatní sportovní 
aktivity. Na základě dohody s provozovatelem je možné ve výjimečných případech v určenou dobu za sjednaných podmínek vyčlenit jednotlivá sportoviště a provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny, technické zázemí, tělocvična a klubovny, pro kulturní a společenské aktivity, popř. pro školská, sportovní a společenská zařízení a organizace.
 
 
2. V záležitostech a v rozsahu stanoveném tímto Provozním řádem zastupuje provozovatele osoba správce. Provozovatel je povinen na webových stránkách www.skspartak.cz  zveřejnit jméno správce a jeho kontaktní údaje.
Osobou zodpovědnou za dodržování tohoto Provozního řádu, za technický provoz a stav hřiště, je odpovědný pracovník provozovatele Miroslav Bodnár tel. 724321133 e-mail: bodyst@seznam.cz
3. Provozovatel odpovídá za provozní a technické podmínky užívání hracích ploch, za přístup na hřiště nebo do jejich částí, dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží na ochranu a hospodárné využívání majetku, na dodržování dobrých mravů, řádné užívání areálu včetně zařízení a vybavení, veškeré užívání hrací plochy podléhá jeho příkazům a rozhodnutím. Provozovatel může z oprávněných důvodů vstup do těchto prostor na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
4. Provozovatel dále zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy s tím, že sekání trávy a jiné práce spojené s údržbou povrchu hřišť za pomoci mechanizace je standardně prováděno jen v pracovních dnech, a to pouze maximálně do 16:00 hodin. Počasí může tento čas ovlivnit.
5. Uživateli areálu jsou všichni, kteří vstupují do sportovního areálu nebo na jednotlivá sportoviště - hráči, trenéři, vedoucí družstev včetně návštěvníků, apod.
6. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době a pouze do prostor, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno. Vstup do areálu a pobyt v něm je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem a interních předpisů, především tohoto Provozního řádu a dále upozornění a pokynů správce areálu či jiného odpovědného pracovníka provozovatele.
 
Provozní řád je zveřejněn na internetové adrese: www.skspartak.cz  a dále viditelným způsobem vyvěšen na informační tabuli u vchodu do areálu a v areálu.

7. Při nedodržení tohoto Provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování zařízení ze strany osob, budou tyto osoby správcem nebo jinými odpovědnými osobami provozovatele z areálu vykázány, popř. budou brány, nebo jejich zákonní zástupci, k přímé odpovědnosti za způsobené škody.
 
8. Do areálu nebude vpuštěna nebo bude případně vyvedena z prostor areálu každá osoba, u níž bude důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě, že dotyčná osoba na vyzvání neopustí areál, je správce areálu nebo jiná odpovědná osoba provozovatele oprávněna přivolat Městskou policii Příbram nebo Policii ČR.
   
9. Uživatel areálu je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu nebo vlastníku v plné výši. Náhrada veškerých škod způsobených uživateli bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
10. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel ani vlastník neodpovídá. Dále provozovatel ani vlastník neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení nebo vybavení sportovišť.

11. Provozovatel ani vlastník nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.
 
12.  Používání ozvučovací aparatury k veřejné hudební produkci je v celém areálu povoleno jen s podmínkou dodržování zákonem stanovených hlukových limitů a za předpokladu, že její používání není zakázáno k tomu oprávněným orgánem.

13. V celém areálu dále platí zákaz používání hudebních nástrojů (konkrétně se jedná zejména o vuvuzely, bubny, různé trubky apod.). Tolerance u tohoto zákazu je během utkání.
 
14. Provozní doba:

Provozní doba areálu:   denně   07:00 hodin – 22:00 hodin.

Všechna hřiště jsou přístupná denně.
Informace o provozu hřišť jsou včetně aktuálního rozpisu fotbalových utkání, zveřejněny na webových stránkách:  www.skspartak.cz 
Provozovatel zveřejňuje ve lhůtě minimálně 7 dní před začátkem příslušné fotbalové sezóny (jarní x podzimní) na svém webu aktuální rozpis fotbalových utkání s uvedením začátku utkání.

 
III. NAVAZUJÍCÍ PROVOZNÍ POKYNY                    
1. Hřiště mohou být v případě nedostatku přirozeného světla v závislosti na ročním období osvětlena umělým stožárovým osvětlením.
 
2. Pro režim sportovišť platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy, zejména týkající se hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.

3. Činnost na sportovištích je plánována, organizována a vždy řízena trenérem nebo jiným odpovědným vedoucím, který při tréninku přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto Provozního řádu.
 
4. Uživatelé sportovišť se chovají dle zásad slušného chování, dodržují kázeň a pokyny odpovědné osoby (trenéra) tak, aby svým chováním neohrožovali zdraví své nebo jiných uživatelů a svým projevem neobtěžovali své okolí.
 
5. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými.
 
6. Vstup na travnatou plochu hřiště je povolen pouze hráčům a trenérům, a to jen v době určené pro tréninky, utkání či turnaje s podmínkou použití povolené sportovní obuvi.
 
7. K vybavení fotbalového areálu a tréninkovým pomůckám jsou všichni povinni chovat se tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě zjištění jakékoliv závady, poškození věcí, je povinnost toto nahlásit správci, popř. trenérům.
8. V prostorách horního hřiště platí zákaz úmyslného nakopávání míčů do opěrné zdi a plechových přístřešků.
9. Ve sportovním areálu a prostorách ploch hřištˇ je zakázáno požívání alkoholických nápojů s výjimkou piva, to neplatí pro prostory provozované restaurace, kde je povoleno prodávat, podávat a konzumovat alkoholické nápoje za podmínek daných zákonem.

10. Ve sportovním areálu a prostorách ploch hřišť je dále zakázáno manipulovat se skleněnými lahvemi, požívat omamných či toxických prostředků, sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, volně pouštět psy a nezajišťovat úklid jejich exkrementů, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, věšet se na ochranné sítě a branky, neodborně s nimi manipulovat, podlézat je a jinými způsoby je překonávat, překonávat oplocení sportovišť, překonávat vnější oplocení areálu, manipulovat s ostrými předměty, přesouvat, poškozovat nebo demolovat vybavení a zařízení  areálu.

11. V areálu dále platí zákaz ničení zeleně a venkovního inventáře areálu, vnášení zbraní jakéhokoliv druhu, jakož i předmětů, které lze jako zbraň použít, zákaz vstupu návštěvníků na hrací plochu, házení předmětů jakéhokoliv druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky.
 
 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele sportovního areálu, pro odpovědné pracovníky provozovatele a správce areálu.
 
2. Provozovatel je povinen všechny uživatele areálu s tímto provozním řádem prokazatelně seznámit. Za prokazatelné seznámení se v případě diváků považuje uvedení textu upozornění na povinnost dodržování Provozního řádu na vstupence na sportovní, kulturní či společenskou akci pořádanou provozovatelem. 
 
3. Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti  dnem 01.01.2017.
 
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: …………………………………………………….tel.   155
Městská policie: ………………………………………………………. tel.  156
Policie ČR: ………………………………………………………………..tel.   158
Hasiči:  …………………………………………………………………….tel.   150
Správce areálu: ………………………………………………………. tel.   777 005 583

 

V Příbrami dne  1.7.2023
 
 
                                                                       Miroslav Bodnár  
                                                                       Prezident SK SPARTAK Příbram          
 
1894 ....... 2018 ....... 2024 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz